Kurma Viniyogam

 

Kurmahastaha sa vigneyaha kurm√£rthe vini yujyate
tortise

Back to Samyuta Hasta