Simhamukha Viniyogam

 

Home homam
Shashe rabbit
Gaje elephant
Darbhachalane grass
Padmadãmini lotus petals
Simhãnane loin’s face
Vaidyapãke preparing medicine
Shodhane to check (test)

Sampra yujyate

Back to Asamyuta Hasta