Shivalinga Viniyogam

Viniyogastu tasyaiva shivalingasya darshane
symbol of lingam

Back to Samyuta Hasta