Shiro Bhedam

Samam udhvahitam adhomukam alolitam dhutam
Kampitam cha paravruttam ukshiptam parivahitam
Navadha kathitam shirsham natyashashtravisharadaihi ll

Samam – level
Udvaahitam – raised up
Adhomukha – down-cast face
Aalolitam – rolling
Dhutam – shaken sideways
Kampitam – nodded
Paraavrttam – turned round
Utksiptam – thrown up
parivaahitam – widely moved

 

 

Shiro Bhedam  | Drishti Bhedam  | Greeva Bhedam  |  Asamyuta Hasta  | Samyuta Hasta | Pãda Bhedas | Devatã Hasta | Dashãvatãr Hasta | Bãndhava Hasta  | Navagraha Hasta  | Miscellaneous Hands