Shakata Viniyogam

Rãkshasãbhinaye prãyaha shakato vini yujyate
– the expressions (abhinaya) of Rakshasas

Back to Samyuta Hasta