Samyuta Hasta

Combined Hand Gestures – Samyuta Hasta

Anjalishcha kapotashcha karkata svastikastatha
Dolahasta pushpaputa utsanga shivalingakaha
Katakavardhanashchaiva kartarisvastikastatha
Shakatam shankha chakrecha samputa pasha kilakau
Matsya kurmo varahashcha garudo nagabandhakaha
Khatva bherundakakeshcha avahittas tathaivacha
Ityete sankhyatasamyutaha karaha
Chaturvimshatiriityutaha purvaghaibhartadibhihi ll

Anjali – salutation
Kapota – pigeon
Karkata – crab
Svastika – crossed
Dolahastha – hanging hands
Pushpaputa – handful of flowers
Utsanga – embrace
Shivalinga – Lord Shiva
Katakaavardhana – bangles / bracelets
Kartarisvastika – crossed scissors
Shakata – cart
Shankha – conch
Chakra – discus
Samputa – covered box
Pasha – rope/cord
Kilaka – bond
Matsya – fish
Kurma – tortise
Varaha – boar
Garuda – eagle
Nagabandha – two snakes
Khatva – cot
Bherunda – mythical bird with two heads
Avahitta – open

 

Shiro Bhedam  | Drishti Bhedam  | Greeva Bhedam  |  Asamyuta Hasta  | Samyuta Hasta | Pãda Bhedas | Devatã Hasta | Dashãvatãr Hasta | Bãndhava Hasta  | Navagraha Hasta  | Miscellaneous Hands