Samputa Viniyogam

Vastvãchchyãde samputecha samputaha kara irtitaha
– covering things or indicate a box

Back to Samyuta Hasta