Pãsha Viniyogam

Anyonya kalahe mutual quarrel
Pãshe string
Shrinkhalãyãm chain

Ni yujyate

Back to Samyuta Hasta