Chakra Viniyogam

Chakrahastaha savigneya chakrãrthe vini yujyate
chakra (discus)

Back to Samyuta Hasta