Avahittha Viniyogam

 

Shringãram natanam chaiva erotic dances
Lilãkanduka dhãrane girl holding a ball
Kuchãrthe yujyate soyam breast

Avahittha karabhitaha

Back to Samyuta Hasta