Asamyuta Hasta

Single Hand Gestures – Asamyuta Hasta

Patakas tripatako ardhapatakaha kartarimukhaha
Mayurasyo ardhachandrashcha arla shukatundakaha
Mushtishcha shikarakhyashcha kapittha katakamukhaha
Suchi chandrakala padmakoshakaha sarpashirstatha
Mrigashirshaha simhamukhaha kangulashcha alapadmakaha
Chaturobramarashchaiva hamsasyo hamsapakshakaha
Samdamsho mukulashchaiva tamrachuda trishulakaha
Ityasamyutahasta hastaanaam ashtavinshatiririta ll

Pataka – flag
Tripataka– a flag with three
Ardhapataka – half-flag
Kartarimukha – scissors
Mayura – peacock
Ardhachandra – half moon
Arala – bent
Shukatunda – parrot’s head
Mushthi – fist
Shikhara – peak
Kapittha – elephant-apple
Katakamukha – opening in a bracelet
Suchi – needle
Chandrakala – digit of the moon
Padmakosha – lotus bud
Sarpashirsha – snake hood
Mrigashirsha – deer head
Simhamukha – lion face
Kangula – bud
Alapadma – bloomed lotus
Chatura – square
Bhramara – bee
Hamsasya – swan beak
Hamsapaksha – swan wing
Sandamsha – pincers
Mukula – blossom
Tamrachuda – cock
Trishula – Trident
More Gestures mentioned are:
Vyaghra-tiger, ArdhasucHi, Kataka, Palli, Urnanaabha, Baana

 

Shiro Bhedam  | Drishti Bhedam  | Greeva Bhedam  |  Asamyuta Hasta  | Samyuta Hasta | Pãda Bhedas | Devatã Hasta | Dashãvatãr Hasta | Bãndhava Hasta  | Navagraha Hasta  | Miscellaneous Hands