Ardhapataka Viniyogam

 

Pallave leaf
Phalake board
Teere river bank
Ubhayoritivãchake showing two
Krakache saw
Churikãyãmcha knife
Dhvaje flag
Gopurashringayoho temple tower

Yujyate ardhapatãkoyam tat tat karma prayogake

Back to Asamyuta Hasta